UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 29/7/2022 về việc triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2026

 

Khai mạc Liên hoan Dân ca ví giặm huyện Hương Sơn năm 2018

 

Mục tiêu chung của Kế hoạch là tiếp tục phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 - 2026 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở...; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội; Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch đề ra là 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Cấp tỉnh có đủ 3 thiết chế văn hóa: Trung tâm văn hóa, bảo tàng, thư viện. Trong đó, thư viện, bảo tàng phải thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật. 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn. 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá, khu thể thao đạt chuẩn. 100% đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và người cao tuổi. 50% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 80% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 98% thôn, tổ dân phố và tương đương giữ vững danh hiệu văn hóa. 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 95% gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa.

Người dân tổ dân phố 3 (thị trấn Phố Châu) tham gia hoạt động văn hóa tại nhà văn hóa

 

Nội dung của Kế hoạch là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa; thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

Kế hoạch cũng đề ra 4 nhóm giải pháp để thực hiện. Đó là giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo; giải pháp về huy động nguồn lực; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; giải pháp về nghiệp vụ.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách Nhà nước đảm bảo, được cân đối trong dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước hàng năm của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; các nguồn tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong tỉnh, ngoài tỉnh và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 147.495
    Online: 13