UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 về bổ sung nội dung tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn (bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Theo đó, Quyết định quy định bổ sung nội dung tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Bổ sung cụm từ “hoặc quy định nguyên tắc” vào sau cụm từ “… pháp luật chưa quy định” tại điểm a khoản 1 Điều 2 như sau: “a) Do thôn (bản, tổ dân phố) quyết định, dựa trên nhu cầu tự quản của cộng đồng dân cư, bảo đảm theo nguyên tắc tự nguyện, tự thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân. Nội dung của hương ước bao gồm một hoặc một số lĩnh vực của đời sống xã hội mà các văn bản pháp luật chưa quy định hoặc quy định nguyên tắc. Nội dung hương ước không chép lại các nội dung của pháp luật đã được quy định cụ thể, rõ ràng”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2022.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nga Nguyễn

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 94.210
    Online: 22