ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sơn Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2021

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN NINH

 
 

 

 

 

 1. Các công việc tập trung chỉ đạo:

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo tỉnh, huyện về phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết  đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

- Đẩy mạnh tháng cao điểm xây dựng Nông thôn mới; Chú trọng tập trung công tác chỉnh trang vườn hộ, đường giao thông, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Phòng phòng chống thiên tai.

- Tiếp tục rà soát quy hoạch đất đai, các công trình, nhà ở có nguy cơ ngập úng sạt lở trước mùa mưa lũ trên địa bàn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021), Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 02/9.

- Tăng cường cải cách hành chính, quản lý nhà nước trên địa bàn; Chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đẩy mạnh đợt cao điểm trấn áp tội phạm, chủ động phòng, chống cháy nổ. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về sử dụng đất đai, tài nguyên trên địa bàn.

2. Dự kiến lịch làm việc:

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Bộ phận

chuẩn bị

Lãnh đạo chủ trì

Địa điểm

01

Tiếp công dân định kỳ

 

Đ/c Huy

Phòng TCD

Sáng: Chào cờ tháng 9, triển khai các nhiệm vụ trong tháng

Chiều: Công đoàn đồng hành NTM tại thôn Kim Sơn

đ/c Thảo

BTV ĐU

Hội trường UBND xã

02-03

Nghỉ lễ 02/9

 

 

 

04

Thứ 7: công đoàn xã đồng hành NTM tại thôn Kim Sơn

Công đoàn xã

đ/c Nam - CĐ

Thôn Kim Sơn

05

Chủ nhật: Nghỉ

 

 

 

06

Sáng:  - Giao ban tuần

VP UBND

đ/c Huy

Hội trường UBND xã

Chiều:  -  Kiểm tra công tác xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Kim Sơn

 

Ban thường vụ đảng ủy

Thôn Kim Sơn

07

Sáng: Kiểm tra công tác xây dựng vườn mẫu

đ/c Đức –NTM

Đ/c Thành

Các vườn mẫu

Chiều: Giải quyết đơn thư đất đai hộ Kim Sơn

Đ/c Tuấn

Đ/c Huy

Hội trường UBND xã

08

Sáng: Hội ý các thường trực, ban ngành đoàn thể để chuẩn bị cho đoàn giám sát về công tác tiếp công dân ở cơ sở.

- Họp triển khai công tác phòng chống lụt bão

Đ/c Thu

 

 

 

Đ/c Huy

Hội trường UBND xã

Chiều: Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các thôn

 

BCĐ phòng chống lụt bão

Các thôn

09

Tiếp công dân định kỳ

 

Đ/c Huy

Phòng tiếp công dân

Chiều: Làm việc với đoàn giám sát của UBMTTQ huyện về công tác tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở

Đ/c Thu

Đoàn giám sát của huyện

Hội trường UBND xã

10

Sáng: Làm việc với các hộ áp giá đền bù đấu giá đất

đ/c Tuấn

đ/c Huy

Hội trường UBND xã

Chiều:  Làm việc thôn Kim Sơn về KDC mẫu

đ/c Đức

đ/c Huy

Hội quán Kim Sơn

11

Thứ 7: lãnh đạo đi cơ sở

 

 

 Các thôn

12

Chủ nhật:  Công đoàn xã đồng hành NTM tại thôn Kim Sơn

Công đoàn xã

đ/c Nam

Thôn Kim Sơn

13

Sáng:  giao ban tuần

Vp UBND

Đ/c Huy

Hội trường UBND xã

Chiều: Làm việc với huyện về soát xét Quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất đai

đ/c Tuấn

đ/c Huy

Phòng họp TT

14

Sáng: Họp ủy ban đánh giá hoạt động  9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

VP UBND

đ/c Huy

Hội trường UBND xã

Chiều:Thành lập đoàn kiểm tra việc xử lý phân loại rác tại các hộ gia đình trên các thôn

đ/c Hằng PN

 

Các thôn

15

Sáng: họp ban chỉ đạo xây dựng NTM

đ/c Đức

đ/c Huy

UBND xã

Chiều: Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các thôn trên địa bàn

đ/c Đức

Lãnh đạo

 Các thôn

16

Tiếp công dân định kỳ

 

Đ.c Huy

Phòng tiếp công dân

Chiều: - Kiểm tra, Khảo sát một số mô hình xử lý nước thải

 

Đ/c Đức

đ/c Thành

Các thôn

17

Sáng: Đồng hành NTM tại Kim Sơn

 

đ/c Nam

Thôn Kim Sơn

Chiều:  Duyệt huyện hồ sơ đấu giá đất

đ/c Tuấn

 

UBND huyện

18

Thứ 7: Nghỉ

 

 

 

19

Chủ nhật: Đồng hành xây dựng NTM tại thôn Kim Sơn

 

Đ/c Nam

Thôn Kim Sơn

20

Sáng: - giao ban

VP UBND

đ/c Huy

Hội trường

UBND xã

Chiều: soát xét công tác tham gia bảo hiểm y tế, công tác y tế, truyền thông

Các bộ phận liên quan

đ/c Huy

UBND xã

21

Sáng: tập huấn công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

đ/c Dung

Đ/c Huy

Hội trường UBND xã

Chiều: giải quyết đơn thư đất đai ông Mậu Thanh

đ/c Thu, Tuấn

Đ/c Huy

 

 

UBND xã

22

Sáng:  Họp triển khai công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021

đ/c Diễn

đ/c Huy

UBND xã

Chiều:  công đoàn vệ sinh công sở

Công đoàn xã

đ/c Nam

Công sở

23

Tiếp công dân định kỳ

 

Đ/c Huy

Phòng tiếp công dân

Chiều: - Soát xét các tồn tại hạn chế công tác Cải cách hành chính

đ/c Nam – VP

đ/c Huy

Hội trường UBND xã

24

Sáng:

- Đồng hành xây dựng NTM tại thôn Kim Sơn

 

 

 

đ/c Nam cđ

 

 

Thôn Kim Sơn

Chiều: - Xây dựng hồ sơ quyết toán kinh phí Covid-19

- Kiểm tra hiệu quả vườn ươm

đ/c Bích

đ/c Hợi

Đ/c Huy

Đ/c Thành

Trụ sở

Các thôn

25

Thứ 7: Công đoàn xã đồng hành NTM tại thôn Kim Sơn

Đ/c  Đức

đ/c Nam

 Thôn Kim Sơn

26

 Chủ nhật: Nghỉ

 

 

 

27

Sáng:  giao ban

VP UBND

đ/c Huy

Hội trường UBND xã

Chiều: - Soát xét các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Bộ phận liên quan

đ/c Huy

Hội trường

28

Sáng:  họp triển khai các nhiệm vụ phòng chống lụt bão

đ/c đức

đ/c huy

Hội trường

Chiều: đồng hành NTM tại thôn Kim Sơn

 

đ/c Nam

Thôn Kim Sơn

29

Sáng:  họp giải quyết đơn thư (đơn ông Tấn Kim Sơn)

đ/c Tuấn

Đ/c Huy

Hội trường UBND xã

Chiều:  Kiểm tra công tác xây dựng NTM tại thôn Ngọc Tĩnh, thôn Trà Sơn

đ/c Đức, Hợi

Ban chỉ đạo

Thôn Ngọc Tĩnh, Trà Sơn

30

Tiến công dân định kỳ

 

Đ/c Huy

Phòng TCD

Chiều: Họp BCH đánh giá tình hình hoạt động trong tháng 9,triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10

VP ĐU

đ/c Mai

Hội trường UBND xã

 

Trên đây là Chương trình công tác tháng 9 năm 2021 của UBND xã Sơn Ninh. Cán bộ, công chức, thành viên chỉ đạo thôn và trưởng các ban ngành, Ban Phát triển các thôn nắm lịch quan tâm, chủ động, phối hợp thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh sẽ thông báo sau./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND, MT và các Đoàn thể;

- Cán bộ, công chức UBND xã;

- Lưu: VP.

ỦY BAN NHÁN DÂN

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  Phát thanh
   Liên kết website
  Thống kê: 94.138
  Online: 17